testModules

libraryTestCode() routine

bool
testModules
(
bool stopOnFailure
Modules...
)
(
)

Meta