stripLeftWhites

Strips leading white characters.

void
stripLeftWhites
(
Range
)
(
auto ref Range range
)

Examples

auto text = "  \n\r\v bla".dup;
auto rng = ArrayRange!char(text);
rng.stripLeftWhites;
assert(rng.array == "bla");

Meta