ArgFlags

Set of ArgFlag.

alias ArgFlags = EnumSet!(ArgFlag, Set8)

Meta